Βιοαέριο

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικής ύλης, συνήθως από ζωικά απόβλητα, οργανικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες.  Το βιοαέριο αξιοποιείται με την τροφοδοσία του σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Η Αναερόβια Χώνευση λαµβάνει χώρα απουσία αέρα, όπου οι αναερόβιοι µικροοργανισµοί βιοδιασπούν το οργανικό υλικό µέσα από µία πολύπλοκη βιολογική διαδικασία παράγοντας δύο κύρια προϊόντα: βιοαέριο και το εδαφοβελτιωτικό

Το παραγόµενο βιοαέριο αποτελείται από 50-75% CH4 και 20-45% CO2 και από µικρές ποσότητες άλλων αερίων και ιχνοστοιχείων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Συλλογή των κοπριών από τα χοιροστάσια, βουστάσια και πτηνοτροφεία της περιοχής

Συλλογή μαλακών υπολειμμάτων από τα σφαγεία

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην περιοχή

Απαλλαγή του οργανικού φορτίου στην ευρύτερη περιοχή και περιορισμός οσμών

Αποτρέπεται η διαφυγή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα και

Αποφεύγεται η χρήση συμβατικών ενεργειακών πόρων με αποτέλεσμα την μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου

Το βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση δεν βελτιώνει µόνο το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας αλλά συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η ανάπτυξη και υλοποίηση συστηµάτων όπως είναι το βιοαέριο από αναερόβια χώνευση αυξάνει την αειφορία και την ασφάλεια του εθνικού ενεργειακού εφοδιασµού και μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.

Τοπική ανάπτυξη